Izjavljujemo da prihvaćamo Statut Hrvatske FIP udruge /dostupan na www.fip.com.hr , kao i Etički kodeks Europske franšizne Federacije /dostupan na istim stranicama/
© 2020 HRVATSKA UDRUGA ZA FRANŠIZNO POSLOVANJE