Fip statut

– 1 –
Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (»Narodne novine«, broj 74/14), Skupština
Hrvatske udruge za franšizno poslovanje održana dana 26.02.2016. donijela je
STATUT
HRVATSKE UDRUGE ZA FRANŠIZNO POSLOVANJE
I. OSNOVNE ODREDBE
II. CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA,
DJELATNOSTI I GOSPODARSKE DJELATNOSTI UDRUGE
III. ČLANOVI UDRUGE, PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA
ODGOVORNOST ČLANOVA
IV. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA
V. TIJELA UDRUGE
VI. IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJE IMOVINOM
VII. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE
VIII. ZAVRŠNE ODREDBE
I. OSNOVNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom reguliraju se odredbe o: nazivu, sjedištu i područje na kojem djeluje Hrvatska
udruga za franšizno poslovanje sukladno djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi te
gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu (u daljnjem tekstu: Udruga); zastupanje; ciljevi;
djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi; ostvarivanje javnosti rada udruga; članstvu i članarini,
prestanku članstva, o pravima, obvezama i stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja
popisa članova; unutarnjem ustroju udruge; tijelima udruge, njihovom sastavu, ovlastima,
načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata i odgovornosti
članova; imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom, o sukobu interesa unutar Udruge
i raspolaganju s mogućom dobiti; načinu stjecanja imovine te prestanku i postupku s
imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge te o načinu rješavanja sporova i sukoba
Članak 2.
Puni naziv Udruge je: Hrvatska udruga za franšizno poslovanje.
Skraćeni naziv Udruge je: Hrvatska FIP udruga.
Uz naziv na hrvatskom jeziku Udruga može rabiti i naziv na engleskom jeziku:
Croatian franchise association
Sjedište Udruge je u Zagrebu; odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Upravni odbor
Udruge
Članak 3.
Hrvatska udruga za franšizno poslovanje je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću
upravu
– 2 –
Hrvatska udruga za franšizno poslovanje je neprofitna pravna osoba
Članak 4.
Udruga ima pečat pravokutnog oblika sa natpisom u tri reda. U prvom redu riječ
HRVATSKA, u zadnjem redu riječ UDRUGA,a u sredini skraćenica FIP. Ispod riječi Udruga
nalazi se još u posebnom redu OIB Udruge.
Članak 5.
Udrugu zastupa Predsjednik/ca, dopredsjednik/ca i tajnik/ca. Skupština može ovlastiti i druge
osobe za zastupanje Udruge.
II CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA,
DJELATNOSTI I GOSPODARSKE DJELATNOSTI UDRUGE
Članak 6.
Cilj Udruge je okupljanje članova radi umrežavanja, poticanja, promocije, popularizacije i
razvoja franšiznog načina poslovanja, u svrhu povećanja zapošljavanja, promocije sigurnijeg,
održivog poduzetništva i edukacije hrvatskih poduzetnika o ovom načinu financiranja
njihove internacionalizacije.
Udruga sukladno ciljevima djeluje na području gospodarstva.
Članak 7.
Udruga je neprofitnog karaktera i njezine aktivnosti su od interesa za opće dobro jer svojim
općekorisnim aktivnostima, koje su od interesa za hrvatsko gospodarstvo nadopunjuje i
aktivnosti iz nadležnosti državne uprave.
Ostvarivanje cilja iz članka 6. Udruga ostvaruje sljedećim djelatnostima:
– organiziranje Foruma, okruglih stolova, savjetovanja, predavanja, seminara,
tribina i drugih stručnih skupova o novostima, mogućnostima i problemima
franšiznog sektora
– samoregulacija sektora, zaštita, promocija i poticanje stvaranja franšiznog
poslovnog modela
– strukovno povezivanje te stručno i profesionalno usavršavanje članova
– informiranjem javnosti o franšiznom poslovnom modelu i novostima na
tom polju
– poticanjem studenata, poduzetnika i akademske zajednice da se bave
istraživanjem franšiznog poslovnog modela
– jačanje suradnje, uključivanje u rad i umrežavanje s drugim istovrsnim
udrugama, federacijama i organizacijama u zemlji i inozemstvu
– ostvarivanje stručne suradnje s domaćim i inozemnim udrugama
– izdavanje stručnih časopisa, periodičnih publikacija, knjiga, brošura i
kataloga iz područja svoje djelatnosti
– organizacija natječaja i dodjela nagrada i priznanja za dostignuća na
području franšiziranja
– 3 –
– organiziranje ili sudjelovanje u organizaciji sajmova
– savjetovanje u vezi uvođenja franšiznog poslovnog modela na tržište i
razvoja istoga
– dodjela certifikata kvalitete za franšizne poslovne modele u Hrvatskoj
– lobiranje za franšizni sektor pri hrvatskim i europskim institucijama.
Gospodarske djelatnosti udruge su:
– organiziranje tribina, okruglih stolova i sajmova,
– savjetovanje.
Članak 8.
Djelovanje Udruge je javno. Javnost djelovanja Udruge ostvaruje se na načine utvrđene ovim
Statutom, poimence:
– pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova Udruge i putem javnog
priopćavanja, putem sjednica tijela Udruge, putem pošte ili elektronskom
dostavom pisanih materijala.
– značajnim događajima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan
način.
– pisanim izvješćima
– putem medija
Predstavnici medija mogu prisustvovati sjednicama tijela upravljanja Udruge i izvještavati
javnost o radu tih tijela i Udruge isključivo na poziv Udruge.
Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada Udruga može izdavati svoje glasilo u skladu s
propisima o javnom informiranju. Odluku o izdavanju glasila donosi Skupština.
Udruga po potrebi izdaje i druga sredstva javnog informiranja (periodične publikacije, biltene,
plakate i sl.) sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti.
Članak 9.
Udruga se može udruživati u saveze Udruga, Zajednice, Mreže i u međunarodne organizacije.
Odluku o udruživanju donosi Skupština Udruge.
9.1 Podružnice
Radi što bolje povezanosti članstva te boljeg rada Udruga može osnivati svoje podružnice i
druge ustrojstvene oblike koji djeluju na području ili više općina, grada ili županija.
Podružnice nisu pravne osobe. Osnivanje i način rada podružnice regulira se općim aktom,
kojeg donosi Upravni odbor Udruge, a odobrava Skupština
III. ČLANOVI UDRUGE, PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST
ČLANOVA
Članak 10.
Članom Udruge može postati svaka poslovno sposobna punoljetna fizička osoba te pravna
osoba koja pronađe svoj interes u radu i ciljevima te aktivnostima Udruge.
– 4 –
Članom Udruge se postaje upisom u popis članova koji vodi tajnik Udruge. Popis članova
vodi se elektronički i obavezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u,
datumu rođenja, datumu stupanja u Udrugu, kategoriji članstva i datumom prestanka članstva
u Udruzi.
Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njhov
zahtjev.
10.1 Vrsta članstva u Udruzi
Članstvo u Udruzi može biti redovno, pridruženo i počasno
Redovni članovi moraju:
– bezrezervno prihvatiti Statut udruge kao i bilo koju drugu samoregulativu
koju donese udruga, a koja je u skladu sa Statutom,
– moraju biti davatelji franšize ili master primatelji franšize,
– bezrezervno potpisati prihvaćanje Europskog Etičkog kodeksa za franšizno
poslovanje,
– plaćati redovno godišnju članarinu
Počasnim članom Udruge mogu postati davatelji franšize, primatelji franšize ili pojedinci koji
su svojim aktivnostima značajno doprinijeli razvoju udruge i nominirani su od najmanje 2
člana Udruge. Počasni članovi nemaju pravo glasa. Počasni članovi su oslobođeni plaćanja
članarine. Počasni članovi mogu biti izabrani u Nadzorni odbor Udruge.
Pridruženi članovi:
Udruga može uzeti u članstvo i one tvrtke u čijem je interesu promoviranje franšiznog
poslovanja, strane tvrtke koje tek žele naći primatelje franšize u Hrvatskoj, a imaju interes da
članstvom u Udruzi dobiju kredibilitet za svoj poslovni koncept. Takove tvrtke će biti
pridruženi članovi i nemaju pravo glasa. Pridruženi članovi ne mogu biti birani u Upravni
odbor udruge, ali mogu biti u Nadzornom odboru udruge. Pridruženi članovi moraju redovito
plaćati članarinu.
Članak 11.
Odluku o prijemu u redovno članstvo donosi Upravni odbor po primitku molbe za prijem
kandidata.
Odluku o prijemu u počasno članstvo donosi Upravni odbor na prijedlog najmanje dva člana
Udruge i uz pismeni pristanak počasnog člana.
Odluku o prijemu u pridruženo članstvo donosi Upravni odbor po primitku molbe za prijem
kandidata.
Članak 12.
Visinu članarine za svaku pojedinu skupinu članova donosi Skupština na prijedlog Upravnog
odbora.
Članak 13.
Prava, obveze i odgovornosti članova su:
* da biraju i budu birani u tijelu Udruge;
– 5 –
* da budu obaviješteni o radu Udruge i njenih tijela te o materijalno
financijskom poslovanju;
* da aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva Udruge i doprinose ostvarivanju
njenih djelatnosti;
* da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Udruge i njenih tijela;
* da se pridržavaju odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Udruge;
* da redovito plaćaju članarinu;
* da čuvaju i podižu ugled Udruge.
* da čuvaju materijalna dobra i izvršavaju redovito preuzete obaveze
Članak 14.
Članstvo u Udruzi prestaje:
* prestankom djelovanja Udruge
* pismenom izjavom o istupanju iz članstva
* isključenjem iz članstva
* smrću člana
14.1. Isključenje iz članstva
Član Udruge može biti isključen iz članstva, ako prekrši odredbe Statua ili ugrozi interese
Udruge ili prouzroči ozbiljniju štetu Udruzi i njenom članstvu ili zbog neplaćanja članarine.
Odluku o isključenju donosi Upravni odbor Udruge.
Isključeni član ima pravo žalbe u roku 15 dana Skupštini čija je odluka o isključenju konačna.
IV. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA
Članak 15.
Svi članovi Udruge obvezni su surađivati u duhu zajedništva i solidarnosti.
Spor/sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Udruge
kojima članovi mogu slobodno raspolagati, a koji utječu na rad Udruge u cjelini odnosno ako
se oni odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.
Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština po potrebi imenuje Arbitražno vijeće
između članova udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji
donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe
Zakona o mirenju. Odluka arbitražnog vijeća je konačna.
Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja udrugom temeljem kojih se
podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured,
nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke
arbitražnog vijeća, udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar
udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća
– 6 –
V. TIJELA UDRUGE
Članak 16.
Tijela Udruge su:
1. Skupština
2. Upravni odbor Udruge
3. Nadzorni odbor Udruge
4. Predsjednik Udruge
5. Dopredsjednik Udruge
6. Tajnik Udruge
SKUPŠTINA UDRUGE
Članak 17.
Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom, a čine ju svi redovni članovi Udruge te
predstavnik pravne osobe koja je redovni član Udruge, a kojeg imenuje osoba ovlaštena za
zastupanje pravne osobe, ako unutarnjim aktom pravne osobe nije propisan drukčiji uvjet
imenovanja.
Redovna Skupština Udruge održava se najmanje jednom godišnje, a saziva ju predsjednik
Udruge.
Izborna sjednica Skupštine održava se svakih pet godina.
17.1 Izvanredna sjednica Skupštine
Predsjednik Udruge može sazvati Izvanrednu Skupštinu na vlastitu inicijativu ili na zahtjev
najmanje jedne trećine ukupnog broja redovnih članova Udruge, s time da se odmah predloži
dnevni red.
Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja, a ako je ne
sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva, sazvati će je predlagatelj. Odluka treba
sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto, dan i vrijeme održavanja.
Na Izvanrednoj Skupštini razmatra se samo pitanje zbog kojeg je sazvana.
Članak 18.
Sjednice Skupštine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu. Poziv za sjednicu
Skupštine sadržava podatke o datumu, vremenu i mjestu održavanja sjednice te prijedlog
dnevnog reda. Uz poziv dostavljaju se i materijali, poštanskim ili elektronskim putem,o
pitanjima koja su na dnevnom redu.
18.1. Saziv sjednice u slučaju isteka mandata tijela Udruge
U slučaju isteka mandata tijelima Udruge sjednicu Skupštine saziva zadnja osoba za
zastupanje upisana u Registar Udruga ili jedna trećina redovnih članova Udruge, koji su
upisani u popis članova prije isteka mandata tijela Udruge.
18.2 Predsjedavanje sjednicom Skupštine
– 7 –
Skupštini predsjedava Predsjednik Udruge, a u njegovoj odsutnosti Dopredsjednik. U slučaju
odsutnosti Predsjednika i Dopredsjednika Udruge, Skupština će na početku sjednice javnim
glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.
O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje Zapisničar i Ovjerovitelj i koji se trajno
čuva u arhivi Udruge.
Članak 19.
Skupština može pravovaljano odlučivati ukoliko je nazočna osobno najmanje jedna trećina
članova Skupštine.
U obzir se mogu uzeti i pismeni/elektronski glasovi ne nazočnih članova udruge koji iz bilo
kojeg razloga nisu mogli pristupiti skupštini, a pravovremeno, najmanje 8 dana prije saziva
skupštine, su dostavili svoj pismeni glas UO udruge.
Ukoliko Skupštini ne pristupi trećina članova, sazivatelj saziva novu Skupštinu u roku ne
manjem od 8 dana, time da tada Skupština može donositi pravovaljane odluke ukoliko je
nazočno najmanje četvrtina članova Skupštine.
Pravovaljane odluke donose se natpolovičnom većinom glasova nazočnih.
Odluke o promjeni Statuta i prestanku Udruge Skupština donosi 2/3 većinom nazočnih
članova Skupštine.
Članak 20.
Skupština Udruge:
* utvrđuje politiku rada Udruge
* usvaja Statut i njegove izmjene i dopune,
* usvaja druge opće akte potrebne za djelovanje Udruge,
* bira i razrješava dužnosti Predsjednika, Dopredsjednika i Tajnika
* imenuje i opoziva Likvidatora Udruge
* bira i razrješava članove Upravnog i Nadzornog odbora,
* usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu
* usvaja izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
* odlučuje o sudjelovanju Udruge u radu nacionalnih i inozemnih
organizacija,
* odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja s
drugim organizacijama te istupanja iz njih
* odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti te gospodarskih djelatnosti
* rješava o žalbama članova Udruge u drugom stupnju,
* donosi odluku o statusnim pormjenama kao što su pripajanja, spajanja i podjela
Udruge
* odlučuje o prestanku rada Udruge i raspodjeli preostale imovine Udruge
* odlučuje o drugim pitanjima od značaja za rad Udruge utvrđenim ovim
Statutom koja nisu stavljena u nadležnost drugog tijela.
UPRAVNI ODBOR UDRUGE
Članak 21.
Izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim Statutom obavlja Upravni odbor Udruge
Upravni odbor Udruge čine 3 člana. Upravni odbor je izvršno i operativno kolegijalno tijelo.
– 8 –
Predsjednik Udruge saziva sjednice Upravnog odbora i rukovodi njegovim radom
Upravni odbor donosi odluke većinom glasova svih članova Upravnog odbora
Za svoj rad Upravni Odbor je odgovoran Skupštini
21.1. Sastav Upravnog Odbora
Upravni odbor čine Predsjednik, Dopredsjednik i Tajnik koje bira Skupština na vrijeme od
pet godina.
Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi o čemu odlučuje Predsjednik.
Sjednice se moraju održati najmanje četiri puta godišnje i Upravno odbor:
* bira i imenuje blagajnika Udruge
* utvrđuje prijedlog Statuta i njegovih izmjena i dopuna,
* utvrđuje prijedlog financijskog plana
* podnosi Skupštini godišnje financijsko izvješće
* predlaže plan i program rada Udruge
* brine o izvršavanju Plana i programa rada
* podnosi Skupštini godišnji izvještaj o radu,
* odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge,
* odlučuje o korištenju imovine Udruge,
* imenuje odbore, komisije i druga tijela koja pomažu ostvarivanju ciljeva
Udruge te im određuje zadatke
* upravlja imovinom Udruge
* obavlja sve druge aktivnosti koje mu Skupština stavi u nadležnost
* provodi odluke Skupštine i rukovodi radom Udruge između dvije sjednice
Skupštine.
Članak 22.
Za rad u pojedinim područjima djelovanja Skupština ili Upravni odbor mogu osnovati stalne i
povremene komisije ili druga radna tijela.
Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za
koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.
Članak 23.
Članovi Udruge stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih Statutom
ili drugim aktima.Stegovni postupak provodi Upravni odbor Udruge
Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti Upravni Odbor, Nadzorni odbor, ili
najmanje 1/10 članova Skupštine.
U stegovnom postupku mogu se izreći slijedeće stegovne mjere:
– opomena
– isključenje iz Udruge.
Protiv stegovne odluke može se, u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke,
podnijeti žalba Skupštini Udruge. Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana
računajući od dana dostave žalbe.
– 9 –
NADZORNI ODBOR UDRUGE
Članak 24.
Nadzorni odbor Udruge prati i nadzire rad tijela utvrđenih ovim Statutom. O svom nalazu i
mišljenju obavještava Skupštinu i tijelo čiji je rad nadziran. Nadzorni odbor utvrđuje da lij e
djelatnost Udruge u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Udruge. Posebno nadzire
materijalno i financijsko poslovanje Udruge
Članak 25.
Nadzorni odbor ima tri (3). Mandat članova Nadzornog odbora traje pet godina
Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi.
Član Nadzornog odbora ne može biti član Upravnog odbora.
Nadzorni odbor pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočna većina njegovih članova, a
pravovaljane odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.
PREDSJEDNIK, DOPREDSJEDNIK I TAJNIK UDRUGE
Članak 26.
Predsjednika Udruge bira Skupština na mandat od 5 godina s time da može biti biran više puta
za redom
Predsjednik Udruge je po funkciji ujedno i predsjednik Upravnog odbora Udruge
Predsjednik Udruge osigurava pravilan i zakonit rad Udruge,
Predsjednik:
– zastupa Udrugu,
– predsjedava sjednicama Skupštine
– pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Upravnog odbora ;
– brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine i njezinih tijela,
– rukovodi radom Skupštine i Upravnog odbora
– podnosi izvješća o radu Udruge Skupštini,
– sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Udruge
– odgovara za zakonitost rada Udruge
– dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom Uredu koji vodi registar
udruga

Članak 27.
Dopredsjednika Udruge bira Skupština na mandat od 5 godina.
Dopredsjednik Udruge je ujedno i član Upravnog odbora Udruge.
Dopredsjednik Udruge u slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika zamjenjuje istoga u
svim poslovnima, te
– brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine i njezinih tijela
– sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Udruge
– odgovara za zakonitos rada Udruge
– vodi računa o provođenju odluka Skupštine
– pomaže Predsjedniku Udruge u njegovu radu i obavlja druge poslove koje
mu povjeri Predsjednik i Upravni odbor
– 10 –
Članak 28.
Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština Udruge na mandat od pet godine za obavljanje
stručno-administrativnih poslova u Udruzi.
Tajnik Udruge:
* koordinira prikupljanje podataka za nacrte prijedloga općih akata koje
donosi Upravni odbor,
* vodi zapisnike sa sjednice Skupštine i Upravnog odbora
* vodi i čuva arhivu Udruge, te
* obavlja stručne i druge poslove za potrebe Upravnog odbora u skladu s
općim aktima Udruge
* vodi popis članova.
V IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJE IMOVINOM
Članak 29.
Imovinu Udruge čine:
 prihodi koje Udruga ostvaruje od:
* novčana sredstva koja je Udruga stekala uplatom članarina, dobrovoljnim
prilozima i darovima
* novčana sredstva koja Udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju
ciljevi, financiranjem programa i projekata Udruge iz državnog proračuna i
proračuna jedinica lokalne i područne ( regionalne ) samouprave te fondova i/ili iz
inozemnih izvora
* nekretnine i pokretinien Udruge
* druga imovinska prava
Udruga upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju
neprofitnih organizacija.
Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarenje ciljeva i obavljanje djelatnosti
određenih Statutom Udruge i u skladu sa Zakonom
Za opravdane troškove učinjene u vezi s obavljanjem djelatnosti Udruge članovi imaju pravo
na naknadu, a za rad u vezi s djelatnosti Udruge i na nagradu. O visini naknade i nagrade
odlučuje Upravni odbor.
Članak 30.
Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za jednu kalendarsku
godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.
Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Skupštini na
razmatranje i prihvaćanje.
– 11 –
VI. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE
Članak 31.
Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.
U slučaju prestanka postojanja Udruge preostala imovina će pripasti udruzi ili ustanovi ili
zakladi s istim ili sličnim statutarnim ciljevima, sukladno odluci Skupštine. Imovina se ne
može dijeliti osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenim za zastupanje, zaposlenima
ili s njima povezanim osobama.
U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku
postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine
Udruge.
Članak 32.
Likvidatora Udruge imenuje i opoziva Skupština, iz reda redovnih članova Udruge. Likvidator
zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postopka upisuje u
registar Udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i
brisanja Uduge iz registra uduga.
VII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 33.
Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge
nakon provedene rasprave.
Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.
Tumačenje drugih akata Udruge daje Upravni odbor Udruge.
Članak 34.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.
Statut potpisuju imenom, prezimenom, oznakom svojstva i vlastoručnim potpisom
predsjednik i 2 člana nadzornog odbora.

Predsjednik:
LJILJANA KUKEC

Član nadzornog odbora:
ŽELJKO LANDRIPET

Član nadzornog odbora:
KSENIJA SELIMOVIĆ
© 2020 HRVATSKA UDRUGA ZA FRANŠIZNO POSLOVANJE