Etički kodeks

EUROPSKA FRANŠIZNA FEDERACIJA
Ave.Louise 65/11, B-1050 –Brussels, Belgium,
Tel.32(0)2 520 16 07, info@eff-franchise.com, www.eff-franchise.com
EUROPSKI ETIČKI KODEKS FRANŠIZNOG POSLOVANJA
PREAMBULA
1) Ova preambula uspostavlja svrhu Europskog etičkog Kodeksa franšiznog
poslovanja i načela na osnovu kojih će zemlje članice Europske franšizne
federacije primjenjivati Kodeks u svojim zemljama.
2) Europski etički Kodeks za franšizno poslovanje je praktična zbirka ključnih
odrednica za rukovođenje odnosom između davatelja franšize i svakog
njegovog primatelja franšize koji zajedno posluju u okviru franšizne mreže.
Opća etička načela koja su temelj ovih odrednica su dobra vjera i poštenje pri
čemu se misli na odnos davatelja i primatelja franšize zasnovan na poštenju,
transparentnosti i odanosti što sve zajedno doprinosi stvaranju povjerenja u
takvom odnosu.
3) Načela ovog Kodeksa primjenjiva su u svim fazama franšiznog odnosa;
predugovornoj, ugovornoj i post ugovornoj fazi.
4) Europski etički Kodeks za franšizno poslovanje predstavlja Kodeks za
Samoregulaciju franšiznog poslovnog sektora i predstavlja ključni dokument
za sve zainteresirane dionike u Europi u smislu vodiča za uspostavu
franšiznog odnosa.
5) Njegova nedvosmislena i jasna načela nisu u suprotnosti s niti jednim
nacionalnim zakonom i temeljnim pravima EU s trajnim ciljem uspostavljanja
a. efikasnog okvira za franšizni sektor poslovanja.
6) Kodeks nadasve predstavlja temelje za djelovanje nacionalnih franšiznih
udruga, članica Europske franšizne federacije. Njihova pravila učlanjenja u
Udrugu, akreditacijski proces kao i disciplinski okvir moraju biti u skladu sa
standardima postavljenim u ovom Kodeksu. Kodeks u svojoj cjelini je
obvezujući za sve zemlje članice Europske Franšizne Federacije kao i njihovo
članstvo. Ovaj Kodeks je odobren od strane svih franšiznih Udruga članica EFF
od kojih se svaka obvezala na njegovu promociju, interpretaciju i
implementaciju na nacionalnoj razini. Svaka Udruga je odgovorna da je
Kodeks javno dostupan pogotovo onima koji započinju poslovanje u
franšiznom poslovnom sektoru.
7) Nacionalne franšizne Udruge, članice EFF imaju mogućnost da nadopune
Kodeks nacionalnim dodatkom i/ili tumačenjem pod uvjetom da ono ne
rezultira pogrešnom interpretacijom ovog Kodeksa.
8) EFF predstavlja franšizni poslovni sektor u njegovoj cjelini što se u smislu
višestrukih dionika odnosi na interese franšizne mreže uključujući davatelja
franšize i primatelja franšize u odnosu prema institucijama, civilnom sektoru i
potrošačima.
9) Europski etički Kodeks za franšizno poslovanje nastao je 1972 godine od
strane glavnih aktera franšiznog sektora poslovanja u Europi, članova
nacionalnih franšiznih Udruga osnivača EFF. On je odraz iskustva i dobre
prakse davatelja i primatelja franšize u Europi. Bio je revidiran 1992 godine s
ciljem praćenja evolucije franšiznog poslovnog sektora na tržištu kao i
razvoja regulativnog okvira u EU.
10) Zadnje revidiranje ovog Kodeksa uslijedilo je 2016 godine sa svrhom da isti
integrira odredbe koje su odraz trajnog iskustva davatelja i primatelja franšize
na tržištima zemalja članicama EFF, kao i da se pridržava preporuka Europske
Komisije o samoregulaciji. Kodeks je živi akcijski plan. Njegove nadopune su u
kontinuitetu i učestale kako bi uvijek bio relevantan za ovaj dinamičan, stalno
evoluirajući sektor poslovanja.
11) EFF vjeruje, što je i potvrđeno njezinim 40 godišnjim iskustvom kao
jedinstvenim glasnikom franšiznog sektora poslovanja u Europi, da je čvrsta
samoregulacija najbolji način regulacije europskog franšiznog poslovnog
sektora. To su temelji na kojima je franšizni sektor poslovanja značajno
doprinio promociji poduzetništva, pogotovo razvoju malih i srednjih
poduzeća, modernizaciji trgovine kao i zapošljavanju na tržištima zemalja
članica EU kao i šire.
12) Europska franšizna Federacija je neprofitna organizacija osnovana 1972
godine. Registrirana je u Briselu, u Belgiji gdje ima i stalan ured. Članice EFF
su pojedine, akreditirane nacionalne franšizne Udruge iz zemalja koje
zadovoljavaju geo/institucionalne uvjete navedene u Statutu EFF.
13) Najvažnija uloga EFF je da promovira prihvaćanje ovog etičkog Kodeksa kako
bi osigurala razvoj pravilnog i etičkog franšiznog poslovanja u EU.
EUROPSKI ETIČKI KODEKS FRANŠIZNOG POSLOVANJA
1. DEFINICIJA FRANŠIZNOG POSLOVANJA
Franšizno poslovanje je sistem trgovanja dobrima i/ili uslugama i/ili tehnologijom,
koja se bazira na bliskoj i stalnoj suradnji legalno i financijski samostalnih poduzeća,
davatelja franšize i njegovih pojedinačnih primatelja franšize, gdje davatelj dodjeljuje
svakom svojem primatelju franšize pravo i nameće obavezu da vodi posao u skladu s
konceptom franšize koju je razvio.
Pravo omogućuje i obavezuje svakog pojedinog primatelja franšize, u zamjenu za
direktnu ili indirektnu financijsku naknadu, da koristi žig ili robnu marku davatelja
franšize za proizvod i/ili uslugu, know-how, poslovne i tehnološke metode,
proceduralni sistem i drugo intelektualno vlasništvo podržano kontinuiranom
komercijalnom i/ili tehnološkom pomoći, unutar okvira i u periodu određenom u
pisanom franšiznom ugovoru zaključenom između strana u ovu svrhu
Know-how znači skup ne-patentiranih praktičnih informacija koje su rezultat iskustva
i provjere od strane davatelja franšize i on je tajan, važan i određen;
„tajan“ – znači da know-how nije opće poznat ili lako dostupan što ne znači da svaki
pojedinačni dio know-how treba biti potpuno nepoznat ili nedostupan van poslovanja
kojim se bavi davatelj franšize
„važan“ – znači da je know-how značajan i koristan primateljima franšize za plasman
i upotrebu ugovorenih proizvoda ili usluga.
„određen“ – znači da know-how mora biti opisan na dovoljno razumljiv način kako
bi bilo moguće provjeriti ispunjavaju li se kriteriji tajnosti i važnosti; opis know-how
može biti smješten u franšizni ugovor ili na posebni dokument kao i zabilježen na bilo
koji drugi uvriježeni način.
2. OSNOVNA NAČELA
2.1. Davatelj franšize je začetnik i skrbnik franšizne mreže koja se sastoji od davatelja
franšize i njegovih individualnih primatelja franšize.
2.2. Obveze davatelja franšize:
Davatelj franšize
i. uspješno upravlja svojim poslovnim konceptom na određenom tržištu u
trajanju od najmanje godinu dana i u barem jednoj probnoj jedinici (pilot
jedinici) prije stvaranja franšizne mreže na tom tržištu.
ii. je vlasnik ili ima legalno pravo korištenja imena mreže, trgovačkih marki i
drugih razlikovnih identifikacija
iii. priznaje svoje primatelje franšize kao neovisne poduzetnike te ih neće
direktno ili indirektno tretirati kao svoje zaposlenike
iv. pruža individualnom primatelju franšize početnu obuku i trajnu komercijalnu
i/ili tehničku pomoć tijekom čitavog trajanja ugovora
v. odobrit će pravo i omogućiti upotrebu svojeg know how, koji je prenesen
primatelju franšize, iako ostaje njegova odgovornost da održava i dalje razvija
isti
vi. prenijeti će i/ili staviti na raspolaganje know how primatelju franšize kroz
adekvatne informativne kanale i obuku te će osigurati mentoring i kontrolu
pravilnog korištenja tog know how
vii. poticat će primatelje franšize da daju povratnu informaciju kako bi se razvijao
i održavao know how koji im je prenesen ili stavljen na raspolaganje
viii. nastojat će da, u predugovornoj, ugovornoj i post ugovornoj fazi suradnje s
primateljima franšize, spriječi bilo kakvu zloupotrebu, a naročito prenošenje
know how konkurentskim mrežama, kako bi se zaštitili interesi franšizne
mreže
ix. investirat će, prema potrebi u financijski i ljudski kapital, za promociju svog
brenda i uključit će se u istraživanje i inovacije koje će osigurati dugoročan
razvoj i kontinuitet njegovog poslovnog koncepta
x. obavijestit će potencijalne i individualne primatelje franšize o svojoj
komercijalnoj i prodajnoj politici na internetu
xi. nastojat će zaštiti interese franšizne mreže u toku razvoja vlastite on line
komercijalne ili prodajne politike
2.3. Obveze individualnog primatelja franšize
Primatelj franšize treba:
i. prihvatiti obavezu da na lojalan način surađuje s davateljem franšize u svrhu
osiguranja uspješnog poslovanja cijele mreže kojoj se pridružio u ulozi
potpuno informiranog i potpuno neovisnog poduzetnika
ii. posvetiti najveće moguće napore u cilju rasta franšiznog poslovanja i
održavanja zajedničkog identiteta i reputacije franšizne mreže
iii. biti odgovoran za ljudske i financijske resurse koje je uložio u svoj franšizni
posao te kao neovisan poduzetnik biti odgovoran i prema trećoj strani, za
svoja djela u okviru franšize
iv. surađivati na lojalan način sa svakim pojedinim primateljem franšize unutar
mreže, kao i sa samom franšiznom mrežom
v. dostaviti davatelju franšize podatke o poslovanju u cilju olakšavanja prosudbe
o uspješnosti poslovanja i financijske izvještaje neophodne za učinkoviti
nadzor nad poslovanjem
vi. omogućiti davatelju franšize kontrolu kvalitete poslovanja i održavanje dobrog
imidža koncepta u okviru proizvoda i usluga koje primatelj franšize isporučuje
potrošaču/kupcu
vii. priznati svoju odgovornost potpuno neovisnog poduzetnika u odnosu na
potrošače/kupce
viii. ne odavati trećim stranama, niti tijekom trajanja franšiznog ugovora ni nakon
isteka franšiznog ugovora, know-how i druge poslovne informacije u vezi
poslovanja franšize, koje su mu prenijete od strane davatelja franšize
2.4 Trajne obveze obaju stranaka:
Ugovorne strane
i. čuvat će imidž i reputaciju franšizne mreže u toku vođenja svojih operacija
ii. djelovat će u dobroj vjeri i biti poštene u međusobnom ophođenju. Obje strane
se obvezuju dati pisanu obavijest drugoj strani o svakom kršenju ugovornih
obveza i gdje je to moguće, omogućiti razumni vremenski rok za ispravljanje
uzroka kršenja ugovora
iii. poštovat će povjerljivost informacija značajnih za franšizni koncept koje u
toku poslovanja budu razmjenjivali jedni s drugima
iv. rješavat će pritužbe, prigovore i sporove u dobroj vjeri i namjeri putem fer i
razumne direktne komunikacije i pregovora
v. će kada bude potrebno i kada ne uspiju same riješiti spor putem direktnih
pregovora, u dobroj vjeri tražiti medijaciju prije pokretanja sudskog spora
i/ili arbitražu osiguranu ili odobrenu od strane nacionalne franšizne udruge
članice EFF
3. REGRUTIRANJE, REKLAMIRANJE I OTKRIVANJE PODATAKA

3.1 Reklamiranje za regrutiranje individualnih primatelja franšize bit će
nedvosmisleno i neće sadržavati obmanjujuće izjave.
3.2 Svi reklamni, promotivni i materijali za regrutiranje kandidata, koji se izravno
ili neizravno odnose na moguće buduće rezultate, financijske pokazatelje ili zaradu
koju individualni primatelji franšiza mogu očekivati, bit će objektivni i neće biti
obmanjujući.
3.3 Kako bi se omogućilo potencijalnim, individualnim primateljima franšize da
stupe u obvezujuće odnose potpuno informirani, potrebno je dati kopiju ovog
Etičkog kodeksa ili javni pristup istome, kao i pisani prikaz potpunih i točnih
informacija o franšiznom odnosu, u razumnom roku, prije potpisivanja tih
obvezujućih dokumenata
3.4 Potencijalni primatelj franšize odgovoran je za pažljivo analiziranje
informativnog materijala o franšiznom odnosu, uključujući i odabir odgovarajućeg
profesionalnog savjeta, prije potpisa franšiznog ugovora
3.5 Potencijalni primatelj franšize mora biti iskren i transparentan u davanju
podatka o svojem iskustvu, financijskoj sposobnosti, obučenosti, obrazovanju kao i
bilo kojih drugih informacija važnih za franšizni odnos, a koje će dostaviti u toku
procesa selekcije od strane davaoca franšize.
3.6. Ako davatelj franšize nameće obavezu potpisa predugovora s kandidatom za
individualnog primatelja franšize, isti se obvezuje na poštivanje sljedećih načela:
i. prije potpisivanja bilo kojeg predugovora, kandidatu za individualnog
primatelja franšize bit će dostavljene, u pisanoj formi, informacije o njegovoj
svrsi kao i o svakoj financijskoj obavezi na osnovu troškova koje bi bio
obavezan platiti davatelju franšize u svrhu pokrivanja stvarnih troškova koje je
isti imao u predugovornoj faze ili u vezi s njom.
Nakon zaključenja franšiznog ugovora uplaćeni iznosi trebaju biti vraćeni od
strane davatelja franšize ili kompenzirani s mogućom ulaznom franšiznom
pristojbom koju treba platiti primatelj franšize
ii. predugovor će definirati svoje trajanje i uključiti odredbu o raskidu
iii. davatelj franšize može u predugovor uključiti odredbu o izbjegavanju
konkurencije i/ili tajnosti podataka kako bi zaštitio svoj know how i identitet
4. ODABIR INDIVIDUALNIH PRIMATELJA FRANŠIZE
Davatelj franšize treba odabrati i prihvatiti kao individualne primatelje franšize samo
one kandidate za koje se nakon razumnog istraživanja čini da posjeduju osnovne
vještine, obrazovanje, osobne kvalitete i financijske resurse koji su potrebni za
vođenje franšiznog posla.
5. FRANŠIZNI UGOVOR
5.1 Franšizni ugovor mora biti u skladu s nacionalnim zakonima, zakonima
Europske unije i ovim Etičkim kodeksom kao i svim njegovim nacionalnim dodacima
5.2. Ugovor će štiti intelektualno i industrijsko vlasništvo davatelja franšize kako
bi se osigurao zajednički identitet, reputacija i interes franšizne mreže
5.3. Davatelj franšize će u pisanoj formi ponuditi primateljima franšize sve
ugovore, kao i sve ugovorne dogovore u vezi s franšiznim odnosom na zvaničnom
jeziku zemlje u kojoj je osnovan pravni subjekt primatelja franšize ili na jeziku za koji
se primatelj franšize zvanično izjasni da ga poznaje.
Potpisani ugovori moraju odmah biti predani individualnom primatelju franšize
5.4. Franšizni ugovor razložit će bez dvosmislenosti obveze i dužnosti ugovornih
strana i druge materijalne uvjete odnosa.
5.5. Osnovne, minimalne odredbe ugovora obuhvatit će najmanje sljedeće:
i. prava koja stječe davatelj franšize,
ii. prava koja stječe svaki pojedini primatelj franšize
iii. prava intelektualnog vlasništva davatelja franšize u vezi s brendovima,
znakovima i dr. koja trebaju biti osigurana primatelju najmanje na rok trajanja
franšiznog ugovora
iv. proizvodi i/ili usluge koji će biti pruženi primatelju franšize,
v. obveze davatelja franšize,
vi. obveze primatelja franšize,
vii. uvjeti plaćanja koje mora poštovati primatelj franšize
viii. trajanje ugovora koje će biti dovoljno dugačko da omogući svakom primatelju
franšize amortizaciju početnih i naknadnih ulaganja specifičnih za franšizu,
ix. temelje, uključujući i obavijesti koje obje strane moraju dati za bilo koju obnovu
ugovora
x. uvjeti pod kojima pojedini primatelj franšize može prodati ili prebaciti franšizu
kao stabilan i održivi posao, kao i moguće pravo davatelja franšize na prvokup u
tom smislu,
xi. odredbe koje se odnose na korištenje specifičnih znakova, imena, oznake,
trgovačkog znaka, logotipa ili drugih specifičnih identifikacija davatelja franšize
od strane primatelja franšize,
xii. pravo davatelja franšize na nadogradnju i/ili prilagodbu franšiznog sustava novim
ili promijenjenim procedurama ili tehnikama
xiii. odredbe za raskid ugovora,
xiv. odredbe za promptno predavanje sve materijalne i nematerijalne imovine koja
pripada davatelju franšize ili drugom vlasniku nakon raskida franšiznog ugovora.
6. ETIČKI KODEKS I MASTER FRANŠIZNI SUSTAVI
Ovaj Etički kodeks primjenjivat će se i na odnos između davatelja franšize i svakog
pojedinačnog primatelja franšize, ali jednako i na odnos između Master primatelja
franšize i njegovih pojedinih primatelja franšize. Ne primjenjuje se na odnos između
davatelja franšize i njegovih Master primatelja franšize.
Kraj Europskog etičkog kodeksa za Franšizno poslovanje
Zadnja verzija, konačna 06 prosinac 2016
Na Hrvatski prevela mr.sc.Ljiljana Kukec
© 2020 HRVATSKA UDRUGA ZA FRANŠIZNO POSLOVANJE