Kriterij za članstvo

u Hrvatskoj udruzi za franšizno poslovanje

Franšizni sustavi koji apliciraju za članstvo u Hrvatsku udrugu za franšizno poslovanje moraju:

  1. Odgovarati definiciji franšiznog poslovanja koju određuje Etički kodeks franšiznog poslovanja Europske franšizne federacije, kao i principima koji podrazumijevaju franšizne sustave koji su usmjereni na dugotrajan i siguran uspjeh svih strana franšiznog ugovora te postojanje i prijenos testiranog «know how»-a s franšizodavca na franšizoprimca za vrijeme trajanja ugovora kao i daljnje pružanje pomoći. Ovi principi uključuju obavezu obaju strana na predočenje svih relevantnih informacija koje će odrediti prava i obaveze druge strane prema ugovoru i to prije potpisivanja franšiznog ugovora
  2. Imati dokaz da su kreirali franšizni paket i praktični lokalni koncept kroz operacije pilot poslovanja
  3. Imati najmanje jednu prodanu franšizu na kraju prve godine članstva u Hrvatskoj udruzi za franšizno poslovanje.
  4. Imati pisani ugovor koji je u skladu sa zakonom Republike Hrvatske i Etičkim kodeksom za franšizno poslovanje Europske franšizne federacije.
  5. Imati pisanu izjavu o razumijevanju i prihvaćanju Etičkog kodeksa Europske franšizne federacije. Prihvaćanje Kodeksa mora se nastaviti za cijelo vrijeme članstva u Hrvatskoj udruzi za franšizno poslovanje.
  6. Obavezati se da će u toku prve godine članstva pristupiti procesu Certifikacije svog franšiznog poslovnog modela od strane Hrvatske FIP udruge i redovito obnavljati taj proces u skladu s uvjetima Certifikacije

IMATE PITANJA? KONTAKTIRAJTE NAS!