Hrvatska udruga za franšizno poslovanje
Listopadska 11, Zagreb
Tel:+3851/4920625 , FAX: +3851/4920624
E-mail: udruga@fip.com.hr

 

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama ("Narodne novine", broj 88/2001) Skupština Hrvatske udruge za franšizno poslovanje, održana 17.ožujka 2004., donijela je

STATUT
HRVATSKE UDRUGE ZA FRANŠIZNO POSLOVANJE

I. OPĆE ODREDBE
II. CILJEVI I DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI
III. ČLANOVI UDRUGE, PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA
IV. TIJELA UDRUGE
V. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom utvrđuje se: naziv, sjedište i područje na kojem djeluje Hrvatska udruga za franšizno poslovanje (u daljnjem tekstu: Udruga); zastupanje; ciljevi; djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi; ostvarivanje javnosti rada Udruge; članstvo i članarina; prava, obveze i stegovna odgovornost članova; unutarnji ustroj Udruge; tijela Udruge, njihov sastav, ovlasti, način odlučivanja, uvjeti i način izbora i opoziva, trajanje mandata i odgovornost članova; imovina i raspolaganje s mogućom dobiti; način stjecanja imovine te prestanak i postupak s imovinom u slučaju prestanka rada Udruge.

Članak 2.

Puni naziv Udruge je: Hrvatska udruga za franšizno poslovanje.

Skraćeni naziv Udruge je Hrvatska FIP udruga.

Uz naziv na hrvatskom jeziku Udruga može rabiti i naziv na engleskom jeziku: Croatian association for franchising

Sjedište Udruge je u Zagrebu.

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Udruga ima svojstvo pravne osobe, a kao udruga registrirana je pri nadležnom tijelu državne uprave.

Članak 3.

Radi što bolje povezanosti članstva te boljeg rada, Udruga može osnivati svoje podružnice i druge ustrojstvene oblike koji djeluju na području ili više općina, grada ili županija.

Podružnice nisu pravne osobe.

Osnivanje i način rada podružnice regulira se općim aktom kojeg donosi Upravni odbor Udruge.

Članak 4.

Udruga ima pečat pravokutnog oblika sa natpisom u tri reda. U prvom redu riječ HRVATSKA, u zadnjem redu riječ UDRUGA, a u sredini skraćenica FIP.

Članak 5.

Udruga može surađivati i učlanjivati se u slične asocijacije i udruge u zemlji i inozemstvu.

Članak 6.

Rad Udruge je javan.

Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova Udruge i putem javnog priopćavanja.

Članovi se o radu Udruge obavještavaju putem sjednica tijela Udruge te poštanskom ili elektronskom dostavom pisanih materijala.

Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama tijela upravljanja Udruge i izvještavati javnost o radu tih tijela i Udruge na poziv Udruge.

Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada, Udruga može izdavati svoje glasilo u skladu s propisima o javnom informiranju. Odluku o izdavanju glasila donosi Skupština.

Udruga po potrebi izdaje i druga sredstva javnog informiranja (periodične publikacije, biltene, plakate i sl.) sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti.

II. CILJEVI I DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI

Članak 7.

Cilj Udruge je okupljanje članova radi poticanja razvoja franšiznog poslovanja.

Ostvarivanje cilja iz stavka 1. ovog članka Udruga ostvaruje sljedećim djelatnostima:

 • organiziranje savjetovanja, predavanja, seminara, kongresa, tribina i drugih stručnih skupova o problemima djelovanja na području franšiziranja,
 • zaštita, promocija i podticanje franšiziranja,
 • strukovno povezivanje te stručno i profesionalno usavršavanje članova,
 • potiče studente i mlade stručnjake da se bave proučavanjem franšiziranja,
 • suradnja s drugim istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama u inozemstvu, te svim organizacijama koje podupiru rad Udruge,
 • dodjela nagrada i priznanja za dostignuća na području franšiziranja,
 • obavlja druge poslove koji doprinose ostvarivanju ciljeva utvrđenim Statutom.

IV. ČLANOVI UDRUGE, PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA

Članak 8.

Članstvo u Udruzi može biti redovno i počasno.

Redovni članovi moraju:

 • bezrezervno prihvatiti Statut udruge kao i bilo koju drugu regulativu koju donese Udruga, a koja je u skladu sa Statutom
 • biti franšizni lanac uključujući franšizodavce i njihove franšizoprimce ili master franšizoprimac
 • bezrezervno potpisati prihvačanje Etičkog kodeksa Udruge

Počasnim članom Udruge mogu postati franšizni lanci koji su svojim aktivnostima značajno doprinijeli razvoju Udruge i nominirani su od najmanje 2 člana Udruge. Počasni članovi nemaju pravo glasa.

8.1 Udruga može uzeti u članstvo i one tvrtke u čijem je interesu promoviranje franšiznog poslovanja. Takove tvrtke će biti pridruženi članovi i nemaju pravo glasa. Pridruženi članovi ne mogu biti birani u Upravni odbor Udruge.

Članak 9.

Odluku o prijemu u redovno članstvo donosi Upravni odbor po primitku molbe za prijem kandidata.

Odluku o prijemu u počasno članstvo donosi Upravni odbor na prijedlog najmanje dva člana Udruge i uz pismeni pristanak počasnog člana.

U Udruzi se vodi registar članova.

Članak 10.

Prava i obveze članova su:

 • da biraju i budu birani u tijelu Udruge;
 • da budu obaviješteni o radu Udruge i njenih tijela te o materijalno financijskom poslovanju;
 • da aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva Udruge i doprinose ostvarivanju njenih djelatnosti;
 • da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Udruge i njenih tijela;
 • da se pridržavaju odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Udruge;
 • da redovito plaćaju članarinu;
 • da čuvaju i podižu ugled Udruge.

Redovni član je član koji redovito plaća članarinu za tekuću godinu.

Počasni član ne plaća članarinu.

Članak 11.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • prestankom djelovanja Udruge
 • pismenom izjavom o istupanju iz članstva
 • isključenjem iz članstva zbog neaktivnosti
 • isključenjem iz članstva zbog neplaćanja članarine godinu dana uzastopno
 • smrću člana

Članak 12.

Član Udruge može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta ili ugrozi interese Udruge ili prouzroči ozbiljniju štetu Udruzi i njenom članstvu.

Odluka o isključenju donosi Upravni odbor Udruge.

Isključeni član ima pravo žalbe u roku 15 dana Skupštini čija je odluka o isključenju konačna.

IV. TIJELA UDRUGE

Članak 13.

Tijela Udruge su:

 1. Skupština
 2. Upravni odbor Udruge
 3. Predsjednik Udruge
 4. Dopredsjednik Udruge
 5. Tajnik Udruge
 6. Nadzorni odbor Udruge

Članak 14.

Skupština je najviše tijelo Udruge, a čine ju sve fizičke osobe redovni članovi Udruge te predstavnik pravne osobe koja je redovni član Udruge, a kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

Redovna Skupština Udruge održava se najmanje jednom godišnje, a saziva ju predsjednik Udruge.

Predsjednik Udruge može sazvati izvanrednu Skupštinu na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje jedne trećine ukupnog broja članova Udruge, s time da se odmah predloži dnevni red.

Ako predsjednik Udruge ne sazove izvanrednu Skupštinu, na zahtjev predlagača iz stavka 3. ovog članka, u roku od 30 dana od dana podnesenog zahtjeva sazvat će je predlagač.

Na izvanrednoj Skupštini razmatra se samo pitanje zbog kojeg je sazvana.

Članak 15.

Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice te prijedlog dnevnog reda. Uz poziv dostavljaju se i materijali, poštanskim ili elektronskim putem, o pitanjima koja su na dnevnom redu.

Članak 16.

Skupština može pravovaljano odlučivati ukoliko je nazočna osobno najmanje trećina članova Skupštine.

Ukoliko Skupštini ne pristupi trećina članova, sazivatelj saziva novu Skupštinu u roku ne manjem od 8 dana, time da tada Skupština može donositi pravovaljane odluke ukoliko je nazočno najmanje četvrtina članova Skupštine.

Pravovaljane odluke donose se natpolovičnom većinom glasova nazočnih.

Odluke o promjeni Statuta i prestanku Udruge Skupština donosi 2/3 većinom nazočnih članova Skupštine.

Članak 17.

Skupština Udruge:

 • donosi Statut i njegove izmjene i dopune,
 • donosi druge opće akte potrebne za djelovanje Udruge,
 • bira i razrješava predsjednika, dopredsjednika i tajnika,
 • bira i razrješava članove Upravnog i Nadzornog odbora,
 • donosi financijski plan i usvaja završni račun,
 • razmatra izvještaj o radu predsjednika Udruge,
 • odlučuje o sudjelovanju Udruge u radu nacionalnih i inozemnih organizacija,
 • odlučuje o udruživanju s drugim organizacijama, učlanjivanju u druge organizacije ili istupanje iz njih,
 • rješava o žalbama članova Udruge u drugom stupnju,
 • odlučuje o prestanku Udruge i
 • odlučuje o drugim pitanjima od značaja za rad Udruge utvrđenim ovim Statutom koja nisu stavljena u nadležnost drugog tijela.

Članak 18.

Predsjednik Udruge osigurava pravilan i zakonit rad Udruge, a bira ga Skupština Udruge na vrijeme od pet godina, s time da može biti biran više puta za redom.

Upravni odbor i predsjednika Udruge Skupština može razriješiti i prije isteka vremena na koje su izabrani ukoliko prekorače svoja ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno povjerene obveze. Ukoliko razrješava cijeli Upravni odbor, Skupština tada bira novi s punim mandatom, a ukoliko razrješava pojedine članove Upravnog odbora, Skupština bira nove članove Upravnog odbora do isteka mandata u čiji su sastav birani.

Upravni odbor i svaki njegov član odgovara za svoj rad Skupštini.

Svaki član Upravnog odbora može zatražiti svoje razrješenje prije isteka mandata na koji je izabran, s time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju. Upravni odbor je dužan donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj sjednici.

Članak 19.

Upravni odbor čine predsjednik, dopredsjednik i tajnik koje bira Skupština na vrijeme od pet godina.

Upravni odbor Udruge:

 • se sastaje jednom u tri mjeseca
 • utvrđuje prijedlog Statuta i njegovih izmjena i dopuna,
 • utvrđuje prijedlog financijskog plana i završnog računa,
 • podnosi Skupštini godišnji izvještaj o radu,
 • odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge,
 • odlučuje o korištenju imovine Udruge,
 • osniva odbore, komisije i druga tijela koja pomažu ostvarivanju ciljeva Udruge,
 • obavlja sve druge aktivnosti koje mu Skupština stavi u nadležnost,
 • provode odluke Skupštine i rukovode radom Udruge između dvije sjednice Skupštine.

Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi. Upravni odbor donosi odluke većinom glasova Upravnog odbora.

Članak 20.

Predsjednik, dopredsjednik i tajnik Udruge zastupaju Udrugu, predsjedaju sjednicama Skupštine te odgovaraju za zakonitost rada Udruge.

Predsjednik Udruge ujedno je i predsjednik Skupštine i predsjednik Upravnog odbora.

Predsjednik Udruge:

 • saziva sjednice Skupštine Udruge i Upravnog odbora i predlaže dnevni red,
 • pokreće raspravu o pojedinim pitanjima,
 • vodi računa o provođenju odluka Skupštine.

Članak 21.

Skupština Udruge na svojim sjednicama bira predsjednika, dopredsjednika i tajnika Udruge na vrijeme od pet godina.

Dopredsjednik i tajnik Udruge pomažu predsjedniku Udruge u njegovu radu i obavljaju druge poslove koje im povjeri predsjednik i Upravni odbor.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika u svim ga poslovima zamjenjuje dopredsjednik.

Članak 22.

Tajnik Udruge:

 • koordinira prikupljanje podataka za nacrte prijedloga općih akata koje donosi Upravni odbor,
 • vodi zapisnike sa sjednice Skupštine i Upravnog odbora
 • vodi i čuva arhivu Udruge,
 • obavlja stručne i druge poslove za potrebe Upravnog odbora u skladu s općim aktima Udruge
 • vodi registar članova.

Članak 23.

Nadzorni odbor ima dva člana koje bira Skupština na vrijeme od pet godina i mogu biti birani ponovo.

Član Nadzornog odbora ne može biti član Upravnog odbora.

Nadzorni odbor pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočna većina njegovih članova, a pravovaljane odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

Predsjednik Nadzornog odbora, kojeg biraju članovi između sebe, saziva sjednice Odbora, rukovodi njegovim radom i obavlja druge poslove koje mu povjeri Odbor ili Skupština.

Članovi Nadzornog odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini.

Članak 24.

Nadzorni odbor razmatra i nadzire:

 • primjenu odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Udruge,
 • materijalno-financijsko poslovanje i korištenje imovine Udruge,
 • ostvarivanje odluka, zaključaka i drugih pravnih akata,
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština.

Članak 25.

Nadzorni odbor ima pravo zatražiti uvid u dokumentaciju i sve podatke o radu i poslovanju Udruge. Upravni odbor i svaki član Udruge dužan je bez odgađanja omogućiti uvid u zatraženu dokumentaciju i podatke i dati tražene obavijesti.

Članovi Nadzornog odbora mogu prisustvovati sjednicama Upravnog odbora, ali bez prava odlučivanja.

Nadzorni odbor može zatražiti sazivanje sjednica Upravnog odbora i Skupštine ako utvrdi nepravilnost u financijskom ili drugom poslovanju Udruge, nemarnosti u izvršavanju poslova ili povrede Statuta i drugih općih akata Udruge.

Članak 26.

Na način i postupak razrješenja Nadzornog odbora ili pojedinog njegovog člana primjenjuju se odredbe članka 18. ovog Statuta.

Članak 27.

Imovinu Udruge čine prihodi koje Udruga ostvaruje od:

 • članarine,
 • donacije i dotacije,
 • sredstva dobivena od međunarodnih organizacija koje podupiru rad i djelovanje Udruge,
 • sredstva ostvarena svojim djelatnostima sukladno Zakonu,
 • ostali prihodi sukladno Zakonu.

Članak 28.

Udruga upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.

Za opravdane troškove učinjene u vezi s obavljanjem djelatnosti Udruge članovi imaju pravo na naknadu, a za rad u vezi s djelatnosti Udruge i na nagradu.

O visini naknade i nagrade odlučuje Upravni odbor.

Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

Po završetku godine za koje je donesen financijski plan sastavlja se završni račun.

V. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 29.

Statut je temeljni opći akt Udruge i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.

Nacrt, izmjena i dopuna Statuta priprema i utvrđuje Upravni odbor Udruge i upućuje ga na raspravu članovima Udruge poštanskom ili elektronskom dostavom pisanih materijala.

Upravni odbor Udruge razmatra primjedbe i prijedloge koji su dani u raspravi, zauzima stavove o njima i utvrđuje prijedlog statuta, te se konačna odluka o promjeni Statuta donosi glasovanjem na Skupštini Udruge.

Članak 30.

Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština Udruge.

Članak 31.

Sva unutarnja pitanja Udruge, kao i druga pitanja koja nisu uređena Statutom, a zahtijevaju podrobnu razradu, bit će uređena općim aktima koje donosi Skupština Udruge.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Udruga prestaje odlukom Skupštine i u slučajevima propisanim Zakonom.

U slučaju prestanka rada Udruge o imovini Udruge odlučit će se na posljednjoj sjednici Skupštine.

Članak 33.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Statut potpisuju imenom, prezimenom, oznakom svojstva i vlastoručnim potpisom predsjednik, dopredsjednik i tajnik Udruge.

Predsjednik: LJILJANA KUKEC
Dopredsjednik: NIKOLA ORŠANIĆ
Tajnica: GORDANA ČORIĆ

 

Hrvatska FIP udruga
FIP statut
Etički kodeks
Kriterij za primanje
Što su to franšize?
Rječnik pojmova
Franšizodavci
Franšizoprimci
Pristupnica za članstvo
Korisni linkovi
 
 
:: Naslovna stranica